93 – ČISTI DOBIČEK ALI ČISTA IZGUBA OZIROMA NERAZPOREJENI ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV ALI ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV

V tej skupini se izkazujeta preneseni čisti dobiček oziroma prenesena čista izguba iz prejšnjih let in neuporabljeni del čistega dobička poslovnega leta oziroma čista izguba poslovnega leta ter njuno povečanje zaradi prenosa iz presežka iz prevrednotenja.
V tej skupini kontov se izkazujejo dohodki samostojnih podjetnikov posameznikov in dohodki nosilcev kmečkih gospodinjstev oziroma negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev kmečkih gospodinjstev.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, društva in invalidske organizacije v tej skupini kontov izkazujejo tudi čisti nerazporejeni presežek prihodkov ali čisti presežek odhodkov.