76 – POSLOVNI PRIHODKI

V tej skupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in tujem trgu, prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem in tujem trgu, prihodki od odprave rezervacij, prihodki od poslovnih združitev (presežek iz prevrednotenja − slabo ime), drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni), ter prevrednotovalni poslovni prihodki. Prihodki iz najemnin vključno z najemninami od naložbenih nepremičnin se izkazujejo ločeno. Ločeno se izkazujejo tudi prihodki iz vrednotenja bioloških sredstev in pospravitve kmetijskih pridelkov.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ločeno izkazujejo poslovne prihodke iz lastne dejavnosti in poslovne prihodke od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb. Slednje izkazujejo ločeno po vrstah in namenih, in sicer posebej prihodke iz proračunskih in drugih javnih sredstev ter posebej druge. Prav tako posebej izkazujejo prihodke, prejete za določen namen.
Društva in nepridobitne organizacije v tej skupini ločeno izkazujejo dotacije (dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, dotacije fundacij, skladov in ustanov), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarine in prispevke članov. Posebej se izkazujejo tudi prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske organizacije.