75 – DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI

V tej skupini se izkazujejo odhodki iz vrednotenja naložbenih nepremičnin po modelu poštene vrednosti. V tej skupini se izkazujejo tudi denarne kazni in odškodnine ter ostali odhodki, ki niso povezani s poslovnim izidom.