29 – KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

V tej skupini se izkazujejo za največ leto dni vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in
plačani prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. Posebej se izkazuje DDV od danih predujmov.