13 – DANI KRATKOROČNI PREDUJMI IN VARŠČINE

V tej skupini se izkazujejo kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena sredstva, zaloge in še ne opravljene storitve, drugi dani kratkoročni predujmi pa tudi dani preplačila in kratkoročne varščine. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti danih
kratkoročnih predujmov in varščin.
Dani kratkoročni predujmi se v bilanci stanja izkazujejo v zvezi s stvarmi, na katere se nanašajo.