10 – DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UDENARLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI

V tej skupini se izkazujejo denarna sredstva (bankovci in kovanci) v blagajni, prejeti čeki,
netvegani takoj udenarljivi dolžniški vrednostni papirji (v skladu s SRS 7) in denar na poti.
Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo posebej. Izdani čeki se izkazujejo kot odbitna postavka.