07 – DANA DOLGOROČNA POSOJILA IN TERJATVE ZA NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL

V tej skupini se izkazujejo dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z
odkupom obveznic, dolgoročne terjatve za nevplačani vpoklicani kapital, dolgoročne terjatve
iz finančnega najema ter dani dolgoročni depoziti. Dana dolgoročna posojila se razčlenjujejo
na posojila, dana v državi in tujini. Dana dolgoročna posojila, ki zapadejo v plačilo v letu dni
po datumu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.
Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti danih dolgoročnih posojil.