06 – DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE RAZEN POSOJIL

V tej skupini se izkazujejo dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže ter druge
dolgoročne kapitalske naložbe, in sicer posebej razporejene in izmerjene po nabavni
vrednosti, posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ter
posebej razporejene in izmerjene po pošteni vrednosti prek kapitala oziroma lastnega vira
sredstev. Posebej se izkazuje oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb.