SRS

Stroški in uspešnošt poslovanja

Categories: ANALIZA, FINANČNO POSLOVANJE, FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU, IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA, MONOGRAFIJA, MSRP - mednarodni standardi računovodskega poročanja, OBRAČUNAVANJE, POSLOVANJE, RAZKRITJA, RAZRED 4 – STROŠKI, RAZRED 7 – ODHODKI IN PRIHODKI ODHODKI, RAZRED 8 – POSLOVNI IZID, SRS, SRS, STANDARDI, STROŠKI DELA|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

SRS 18 – Prihodki

Categories: SRS, SRS 18 - Prihodki|Tags: , |

SRS 18 2006 - Prihodki Pojasnilo 1 - Pripoznavanje prihodkov POJASNILO K SLOVENSKIM RAČUNOVODSKIM STANDARDOM (2006) Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde 2006 (Uradni list RS, št. 117/05) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 77. seji 13. februarja 2006 sprejel POJASNILO 1 K SRS 18 (2006) - PRIPOZNAVANJE PRIHODKOV 1. Prihodke iz prodaje sredstev je skladno s SRS 18.11 možno pripoznati samo pod določenimi pogoji, med njimi tudi, da podjetje (prodajalec) na kupca prenese vsa pomembna tveganja in koristi iz lastništva sredstva ter da prodajalec ne sodeluje pri poslovodenju kupca niti toliko, kolikor je običajno zaradi lastništva sredstva, niti dejansko ne odloča o prodanih sredstvih. Glede na to: (a) se pri pogodbi o prodaji in ponovnem finančnem najemu (sale and lease-back) istih opredmetenih osnovnih sredstev šteje, da pomembna tveganja in koristi iz lastništva nad njimi niso bili preneseni od prodajalca sredstev na dajalca istih sredstev v finančni najem, zato prodajalec po taki pogodbi skladno s SRS 18.11 ne pripozna prihodkov in pripoznanja opredmetenega osnovnega sredstva ne odpravi. Takšna transakcija se obravnava kot transakcija financiranja; za finančni najem je namreč značilno, da so pomembna tveganja in koristi iz lastništva nad najetim opredmetenim osnovnim sredstvom preneseni na najemnika, zaradi česar prodajalec po pogodbi o prodaji in ponovnem finančnem najemu nepretrgoma obvladuje tveganja in koristi iz teh opredmetenih osnovnih sredstev ter jih niti ne prenaša niti ponovno ne prevzema od dajalca sredstev v finančni najem. (b) se pri pogodbi o prodaji sredstva, po kateri prodajalec sredstvo proda, pri tem pa ne prenese pogodbene pravice do prejema denarnih tokov iz sredstva ali pa zadrži tveganja in koristi iz lastništva nad sredstvom, skladno s SRS 18.11 prihodki ne pripoznajo in pripoznanje sredstva ne odpravi. Šteje

Slovenski računovodski standardi (SRS) – neuradno prečiščeno besedilo

Categories: PREDPISI (nekateri), SRS|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

Prikazujemo neuradno prečiščeno besecilo SRS 2010. SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI SO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO Posamezni SRS so: 02 SRS kazalo 04 SRS uvod SRS 1 2006 SRS 2 2006 SRS 3 2006 SRS 4 2006 SRS 5 2006 SRS 6 2006 SRS 7 2006 SRS 8 2006 SRS 9 2006 SRS 10 2006 SRS 11 2006 SRS 12 2006 SRS 13 2006 SRS 14 2006 SRS 15 2006 SRS 16 2006 SRS 17 2006 SRS 18 2006 SRS 19 2006 SRS 20 2006 SRS 21 2012 SRS 22 2012 SRS 23 2006 SRS 24 2006 SRS 25 2006 SRS 26 2006 SRS 27 2010 SRS 28 2006 SRS 29 2006 SRS 30 2006 SRS 33 2007 SRS 34 2008 SRS 35 2006 SRS 36 2006 SRS 37 2006 SRS 38 2006 SRS 39 2006 SRS 40 2012