JAVNI SEKTOR

Knjigovodenje projektov

Categories: DEJAVNOST, JAVNI SEKTOR, KNJIGOVODSTVO, NAČRTOVANJE, POROČANJE, POSLOVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZVRŠČANJE|Tags: , , , , , , , |

Pogosto se pri evidentiranju projektov (evropski projekti, razvojni projekti itd.) srečujemo s problemom strokovno utemeljenega evidentiranja, to je evidentiranja, ki bo zadostilo poročevalskim zahtevam in pravilom ločenega evidentiranja stroškov po dejavnostih. V sestavku predstvaljamo nekaj izhodišče takega evidentiranja. Možni strokovno utemeljeni način spremljanja projektov obravnavajo:Navodila za upravičence razvojnih centrov slovenskega gospodarstva V zvezi s spremljanjem projektov je pomembno ločeno evidentiranje dejavnosti. O tem lahko preberete več v članku, ki obravnava ločeno evidenitranje dejavnosti.  

Ločeno evidentiranje dejavnosti

Categories: DAVEK NA DOHODEK, DAVKI, DEJAVNOST, JAVNI SEKTOR, KNJIGOVODSTVO, NAČRTOVANJE, NADZOR, OBRAČUNAVANJE, POROČANJE, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI, RAČUNOVODSTVO, STANDARDI|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

UVOD: Strokovna pravila računovodenja, predpisi o izvajanju javnih služb in predpisi o izvajanju dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih virov, zahtevajo ločeno evidentiranje dejavnosti namensko financiranih dejavnosti od dejavnosti, ki se financirajo na trgu. Najenostavnje lahko zavezance za ločeno evidentiranje opredelimo kot tiste, ki računovodijo v skladu s SRS 35 ali SRS 36. Občutljiva razmerja so povezana s sočasnim izvajanjem: dejavnosti, ki so financirane za javnimi viri (izvajalci javne službe, posredni proračunski uporabniki itd.); dejavnosti, ki se opravljajo za trg (razne storitve, najemi, izvajanje raziskovalnih projektov, izvajanje izrednega študija, izvajanje plačljivih zdravstvenih storitev itd.). Napačna alokacija stroškov, odhodkov ali prihodkov lahko privede do nenamenske porabe namenskih virov financiranja. Opozoriti velja še na vsebino tako imenovanh "posebnih storitev", to je storitev, ki se izvajajo z javno financiranimi kapacitetami (npr. izvajalec javne službe izvaja posamezne storitve s sredstvi, ki so kupljena iz namenskih javnih virov; dodatno zaračunavanje storitev odvoza smeti različnim podjetjem itd). PRIHODKI: Prihodki iz naslova posameznih aktivnosti (dejavnosti) morajo biti jasno razvidni in razporejeni na aktivnosti na katere se nanašajo (javna služba, najemnine, prodaja prehrane zunanjim, prodaja prehrane zaposlenim,….). STROŠKI IN ODHODKI: Stroški se razporejajo po naravnih vrstah stroškov, in sicer: A) Stroški amortizacije (nastajajo zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke in se obračunajo kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje). B) Stroški materiala (obsegajo zlasti stroške osnovnega in pomožnega materiala, živil, energije, materiala za čiščenje in vzdrževanje, pisarniškega materiala in strokovne literature ….). C) Stroški dela (obsegajo vse stroške, ki nastajajo v zvezi z zaposlenimi: od plač in nadomestil plač do prispevkov in davkov, dodatnih zavarovanj zaposlenih in povračil stroškov ter prejemkov zaposlenih). D) Stroški storitev (stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti, najemnine, stroški vzdrževanja in čiščenja, komunalne in prevozne storitve,

Pravila javnega računovodstva

Categories: JAVNI SEKTOR, RAČUNOVODSTVO|Tags: , |

Pomembnejša navodila iz javnega računovodstva: Pojasnila v zvezi s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških Navodilo za pripravo zbirne bilance stanja državnega proračuna Knjiženje javno zasebnega partnerstva Podatki, potrebni za popis, ki jih pripravi in posreduje računovodska služba neposrednega proračunskega uporabnika Navodilo v zvezi z obračuni stroškov službenih potovanj Navodilo računovodske obravnave poslov za tuj račun Navodilo za e-podpisovanje dokumentov in preverjanje e-podpisa Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2013« Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju po stanju na dan 31.12.2013 Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Uskladitev premoženja prenesenega v last s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013« Uskladitev premoženja prenesenega v last s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013 Navodilo za izpolnjevanje obrazca »Uskladitev premoženja prenesenega javnemu skladu s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013« Uskladitev premoženja prenesenega javnemu skladu s stanjem sklada tega premoženja po stanju na dan 31.12.2013 Izobraževanje računovodij javnega sektorja Brošura Prijavnica Navodilo za pripravo odredb v zvezi z uvedbo EUR in zaključkom leta Obvestilo v zvezi z 75. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Protokol izmenjave podatkov o realizaciji iz dislociranih strežnikov Navodilo prekrškovnim organom za odpiranje prehodnih podračunov in vodenje evidenc glob in stroškov postopka na podlagi zakona o prekrških Sheme knjiženja Obrazci za računovodske izkaze Vprašanja in odgovori glede letnega popisa oziroma inventure Navodilo v primerih prenosa pravice upravljanja z upravljalca na novega upravljalca Navodilo za hrambo knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil

Razporejanje posrednih stroškov na stroškovne nosilce

Categories: JAVNI SEKTOR, OBRAČUNAVANJE, POROČANJE, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , |

Prikazujemo poenostavljen primer razporejanja posrednih stroškov na stroškovne nosilce. Uporaben je za nezahtevne uporabnike, na primer za ugotovitev stroškov na posameznem projektu ali največ treh projektih. RAZPOREJANJE STROSKOV PO DEJAVNOSTIH