PRIPOMOČKI

Področje zajema različne pripomočke (obrestni programi, programi za optimiranje….)

NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE ODLOČITEV (v obsegu, ki ga potrebuje forenzični preiskovalec financ in računovodstva)

Categories: FOREZNIČNE PREISKAVE V FINANCAH IN RAČUNOVODSTVU, FP V RAČUNOVODSTVU, PRIPOMOČKI, STROKOVNE PODLAGE, TEORETIČNE PODLAGE|Tags: , , , , |

Študijsko gradivo: uvod v nacrtovanje PROSJNICE: 0_nacrtovanje Z GONJO DATOTEKO POVEZANE DATOTEKE: 6_poslovodno finance 5_poslovodno PRODAJA1 4_poslovodno proizvodnja 3_poslovodno TEHNIKA 2_poslovodno NABAVA 1_poslovodno kadri ORODJA, KI SO LAHKO KORISTNA: ANUITE20 KAPITAL Nacrt_denarnih_tokov Plan_prilivov_in_odlivov Sedanja_vrednost_neto_denarnega_toka tockovna metoda ZALOGE

Ločeno evidentiranje dejavnosti

Categories: DAVEK NA DOHODEK, DAVKI, DEJAVNOST, JAVNI SEKTOR, KNJIGOVODSTVO, NAČRTOVANJE, NADZOR, OBRAČUNAVANJE, POROČANJE, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI, RAČUNOVODSTVO, STANDARDI|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

UVOD: Strokovna pravila računovodenja, predpisi o izvajanju javnih služb in predpisi o izvajanju dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih virov, zahtevajo ločeno evidentiranje dejavnosti namensko financiranih dejavnosti od dejavnosti, ki se financirajo na trgu. Najenostavnje lahko zavezance za ločeno evidentiranje opredelimo kot tiste, ki računovodijo v skladu s SRS 35 ali SRS 36. Občutljiva razmerja so povezana s sočasnim izvajanjem: dejavnosti, ki so financirane za javnimi viri (izvajalci javne službe, posredni proračunski uporabniki itd.); dejavnosti, ki se opravljajo za trg (razne storitve, najemi, izvajanje raziskovalnih projektov, izvajanje izrednega študija, izvajanje plačljivih zdravstvenih storitev itd.). Napačna alokacija stroškov, odhodkov ali prihodkov lahko privede do nenamenske porabe namenskih virov financiranja. Opozoriti velja še na vsebino tako imenovanh "posebnih storitev", to je storitev, ki se izvajajo z javno financiranimi kapacitetami (npr. izvajalec javne službe izvaja posamezne storitve s sredstvi, ki so kupljena iz namenskih javnih virov; dodatno zaračunavanje storitev odvoza smeti različnim podjetjem itd). PRIHODKI: Prihodki iz naslova posameznih aktivnosti (dejavnosti) morajo biti jasno razvidni in razporejeni na aktivnosti na katere se nanašajo (javna služba, najemnine, prodaja prehrane zunanjim, prodaja prehrane zaposlenim,….). STROŠKI IN ODHODKI: Stroški se razporejajo po naravnih vrstah stroškov, in sicer: A) Stroški amortizacije (nastajajo zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke in se obračunajo kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje). B) Stroški materiala (obsegajo zlasti stroške osnovnega in pomožnega materiala, živil, energije, materiala za čiščenje in vzdrževanje, pisarniškega materiala in strokovne literature ….). C) Stroški dela (obsegajo vse stroške, ki nastajajo v zvezi z zaposlenimi: od plač in nadomestil plač do prispevkov in davkov, dodatnih zavarovanj zaposlenih in povračil stroškov ter prejemkov zaposlenih). D) Stroški storitev (stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti, najemnine, stroški vzdrževanja in čiščenja, komunalne in prevozne storitve,

Koledar oddajanja davčnih obrazcev

Categories: DAVKI, PRIPOMOČKI, VPRAŠANJA - ODGOVORI|Tags: |

V članku prikazujemo koledar ododajanja davčnih obrazcev. Posamezni datumi so povzeti po navedbah DURS, ki so razvidne na tej povezavi: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Introduction/SubmissionCalendar.aspx Stanje, kot je veljalo 1. 1. 2014, pa je v spodnjem koledarju, v katerem omogočamo iskanje po datumih, rokih, obrazcih idr.   Koledar oddajanja obrazcev

Revalorizacija zneskov

Categories: PRIPOMOČKI|

V tej povezavi je pripomoček, ki pomaga pri preračunu zneskov v času (valorizacija, revalorizacija). Z revalorizacijo lahko izračunate, kolikšna bi bila vrednost zneska iz poljubnega dne v preteklem obdobju (začetni datum) na izbrani dan (končni datum). Pri izračunu se upošteva gibanje indeksov cen v tem obdobju, ki so bili merilo inflacije. Izračun je možen za obdobje od 1. 2. 1952 dalje. V obdobju od 1. 2. 1952 do 31. 12. 1997 je za merilo inflacije uporabljen indeks cen na drobno, od 1. 1. 1998 dalje pa indeks cen življenjskih potrebščin. Vnos denarnih zneskov je mogoč v vsakokratni vodilni valuti, to je do 31. 12. 2006 v slovenskih tolarjih, od 1. 1. 2007 naprej pa v evrih. Vir: Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si/indikatorji_preracun_reval.asp.  

Razporejanje posrednih stroškov na stroškovne nosilce

Categories: JAVNI SEKTOR, OBRAČUNAVANJE, POROČANJE, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI, RAČUNOVODSTVO|Tags: , , , , , , , , |

Prikazujemo poenostavljen primer razporejanja posrednih stroškov na stroškovne nosilce. Uporaben je za nezahtevne uporabnike, na primer za ugotovitev stroškov na posameznem projektu ali največ treh projektih. RAZPOREJANJE STROSKOV PO DEJAVNOSTIH

DURS – organizacija, koristni naslovi

Categories: DAVKI, PRIPOMOČKI|Tags: |

O DAVČNI UPRAVI Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije  p.p. 631                          Ident. št. za DDV: SI 70310815  1001 Ljubljana                          Matična številka: 5918090  Šmartinska cesta 55                          Transakcijski račun št.: Izvrševanje proračuna RS,  Ljubljana                          št. 01100-6300109972 (ni za plačilo davkov in prispevkov)                          Standardna klasifikacija dejavnosti: 84.110                          Splošna dejavnost javne upraveBIC/SWIFT koda: Banka Slovenije BSLJ SI 2X   generalna direktorica: Jana Ahčin namestnik generalne direktorice: mag. Tomaž Perše Davčni zavezanci dobijo informacije na pristojnem davčnem uradu v času uradnih ur: ponedeljek  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure torek          od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure sreda          od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure petek          od 8. do 13. ure   oziroma v davčni pisarni v času uradnih ur: ponedeljek  od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure sreda          od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure    Zavezanci naj se za informacije obrnejo na pristojni davčni urad, kjer so vpisani v davčni register. Tudi pisna vprašanja naslovijo zavezanci na poštni ali elektronski naslov pristojnega davčnega urada.   Davčni urad Brežice, tel.: (07) 496-1620, faks: (07) 496-1627 Davčni urad Celje, tel.: (03) 422-3300, faks: (03) 422-3890 Davčni urad Dravograd, tel.: (02) 872-3000, faks: (02) 872-3010 Davčni urad Hrastnik, tel.: (03) 564-2220, faks: (03) 564-2226 Davčni urad Kočevje, tel.: (01) 893-9110, faks: (01) 893-9142 Davčni urad Koper, tel.: (05) 610-8000, faks: (05) 610-8099 Davčni urad Kranj, tel.: (04) 2027-300, faks: (04) 237-1121 Davčni urad Ljubljana, tel.: (01) 369-3000, faks: (01) 369-3021 Davčni urad Maribor, tel.: (02) 235-6500, faks: (02) 235-6505 Davčni urad Murska Sobota, tel.: (02) 530-3100, faks:

Pripomočki z davčnega področja

Categories: DAVKI, POSLOVANJE, PRIPOMOČKI|Tags: , , |

Pripomočki z davčnega področja so objavljeni na spletnih straneh DURS-a. Ti so: Davčni obrazci in programi za fizične osebe Davčni obrazci in programi za pravne osebe Davčni obrazci in programi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost E-oglasna deska Davčne evidence Vpis v davčni register in davčna številka Osebno dopolnilno delo Seznam davčnih zavezancev DDV v Evropski uniji Kaj je dobro vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru Plačevanje davkov in drugih obveznih dajatev Javna prodaja zarubljenih premičnin Brošure in zloženke DURS Predlogi, pohvale in pripombe Število kupljenih nepremičnin v RS s strani tujcev