Davek na nepremičniine

Categories: NEPREMIČNINE, PREMOŽENJE|Tags: , , , |

Kaj prinaša novi davek na nepremičnine? Odgovore povzemamo po predstavitvi vlade Republike Slovenije. Nepremičnine in davek Zakon o davku na nepremičnine je začel veljati 1. januarja 2014. Z uveljavitvijo zakona so končana dolgoletna prizadevanja za sistemsko ureditev tega področja in odpravljene neenakopravne obravnave istovrstnih nepremičnin.  Vsi subjekti so tako postavljeni v enakopraven položaj.   Dosedanji sistem obračunavanja dajatev od premoženja oziroma nepremičnin v Sloveniji je bil zastarel, neenoten, nekonsistenten, nepregleden in neprilagojen novim ekonomskim razmeram. Glavni problemi so bili različno določanje zavezancev za plačilo, neenotne metode določanja davčne osnove, veliko število različnih, pogosto med seboj nepovezanih izjem in olajšav ter nepopolnost nepremičninskih evidenc. Z uvedbo davka na nepremičnine so prenehali veljati: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Davek na nepremičnine je torej nadomestil vse štiri dajatve, tako z vidika zagotavljanja ustreznih prihodkov občin kot z vidika celovite sistemske rešitve obdavčenja lastništva na nepremičninah. Kaj prinaša Zakon o davku na nepremičnine? Predmet obdavčitve so vse nepremičnine, ki so na presečni datum 1. januar leta odmere evidentirane v registru nepremičnin ali izpolnjujejo pogoje za to, da bi morale biti evidentirane v registru nepremičnin. Davčna osnova Davčno osnovo predstavlja posplošena tržna vrednost, kot je pripisana posamezni nepremičnini v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja (za leto 2014 na dan 1. april 2014). Za leti 2014 in 2015 bo veljala znižana davčna osnova, in sicer:   2014:  80 % 2015:  90 % za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnin za stanovanjske nepremičnine se davčna osnova določi v višini 90% posplošene tržne vrednosti nepremičnin   Davčne stopnje Stopnje obdavčitve so različne glede na