DOHODEK IZ KAPITALA

Dohodnina – kapitalski dobiček

Categories: DAVKI, DOHODEK IZ KAPITALA, DOHODNINA|Tags: , |

Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec Pomen prodajne in nabavne vrednosti kapitala pri izračunu dobička iz kapitala Uvod V prispevku bom predstavil primer izračuna kapitalskega dobička oziroma tudi primer odloga davčnih obveznosti pri zadanih poslovnih dogodkih. Pri simuliranju izračunov kapitalskih dobičkov je treba upoštevati številne parametre. V prispevka se kot kapital pojavlja delež v gospodarski družbi (d.o.o.). Vrste kapitala fizičnih oseb  po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) oziroma bolj natančno po poglavju »dobiček iz kapitala« v ZDoh-2 so:  1. nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju; 2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja; 3. investicijski kuponi.   Zadani primer V nadaljevanju podajam bistvene podatke primera (zaradi zaokrožitev so številke in odstotki prilagojeni):  Družbenik A (edini družbenik družbe X d.o.o.) je junija 1989 vplačal delež v družbi z omejeno odgovornostjo X d.o.o. (osnovni vložek - preračunano 1.000 EUR).  Januarja 1994 je bilo izvedeno povečanje osnovnega kapitala; delno iz sredstev družbe (4.000 EUR), delno z novim vplačilom (12.000 EUR).  Maja 2007 je bilo izvedeno še eno povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe (3.000 EUR). Leta 2008 je bila izvedena oddelitev družbe. Priglasitev davčnemu uradu je bila oddana. Šlo je torej za nevtralno davčno transakcijo, saj z vidika družbenika prenosne družbe ta transakcije ne šteje kot odtujitev kapitala. 60 % sredstev in pripadajočih virov sredstev (enakomerno vseh virov, torej tudi kapitala) je prešlo na X NOVA d.o.o.; 40 % poštene vrednosti sredstev in virov sredstev je ostalo na »stari« družbi X d.o.o. Družbenik A je postal 100-odstotni lastnik deleža v družbi X NOVA d.o.o.  Januarja 2009 družbenik A proda 5 % svojega deleža družbi X d.o.o. (družba torej pridobi 5-odstotni lastni delež), in sicer za 50.000 EUR.  Junija