DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Vrste dohodkov

Categories: DAVKI, DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, DOHODNINA|

  FEBRUAR 2014 Mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec   Različne vrste dohodkov ter obremenitev z davki in s prispevki   Uvod   V letu 2014 je zakonodajalec na področju obračunavanja različnih prispevkov implementiral načelo »vsako delo šteje« (pri upoštevanju plačil za različna dela v pokojninsko dobo). Prav tako so še vedno (kot tudi doslej) z različnimi prispevki obremenjeni samo t. i. aktivni dohodki (dohodki, ki so posledica različnih opravljenih del oz. aktivnosti), ki so hkrati tudi obdavčeni po zakonu o dohodnini (ZDoh-2).   Različne vrste dohodkov   Poudariti želimo pomembno ločevanje med naslednjimi vrstami dohodkov: -        dohodek na podlagi opravljenega podjemnega dela, -        dohodek na podlagi opravljenega avtorskega dela, -        dohodek na podlagi prenosa premoženjske pravice.   Dohodek iz naslova prenosa premoženjske pravice nima podlage v opravljenem delu in je zato z vidika različnih prispevkov cenejši. Nakazane so osnovne razlike, v poslovni praksi izplačevalcev dohodkov pa bo gotovo prihajalo do primerov in dilem pri pravilni opredelitvi dohodka. Proučiti bo treba vsak posamičen primer.   Za davčno prakso so pomembna tudi določila 16. člena ZDoh-2 (naslov člena: splošna pravila): Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz zaposlitve (moja opomba: sem sodijo dohodki iz delovnega razmerja in dohodki iz drugega pogodbenega razmerja) in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje, da je v celoti dohodek iz zaposlitve. Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz dejavnosti in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje, da je v celoti dohodek iz dejavnosti.   Zaradi večjih razlik pri davčnih (prispevkovnih) obremenitvah lahko pričakujemo tudi bolj poglobljeno zanimanje davčnega organa.   Dohodek, dosežen po podjemni pogodbi   Podjemno pogodbo oziroma pogodbo o delu skleneta podjemnik in naročnik. S pogodbo se podjemnik zaveže, da bo opravil določeno delo, naročnik pa, da bo

Plačilo v gotovini za stroške prevoza, nočitev, dnevnic v dejavnostih društev in podobno

Categories: DAVKI, DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, DOHODNINA, POSTOPEK|Tags: , , , , , |

Ali se lahko prejemki, ki so namenjeni pokritju stroškov prevoza, nočitev in dnevnic sodelujočim v dejavnostih društev in njihovih zvez izplačajo v gotovini, glede na to, da niso v delovnem razmerju? 6. točka prvega odstavka 23.a člena pravilnika še vedno dovoljuje gotovinsko izplačilo stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po 2. točki 107. člena ZDoh-2. Če gre za izplačilo navedenih prejemkov, kadar pogoji po navedeni določbi niso izpolnjeni (npr. če član društva poleg povračil stroškov prejme še kakšne druge dohodke za opravljanje svojega dela), pa mora biti izplačilo celotnega prejemka opravljeno na transakcijski račun prejemnika. Podrobnejše pojasnilo glede prejemkov po 2. točki 107. člena ZDoh-2. Glej stališče DURS. Drugi primeri plačevanja z gotovino so obravnavani v članku plačevanje z gotovino.

Nakazovanje stroškov službenega potovanja

Categories: DAVKI, DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, POSTOPEK|Tags: , , |

Kakšna je obveznost nakazovanja povračil stroškov službenega potovanja (dnevnice)? Delodajalec mora dnevnice izplačati na transakcijski račun zaposlenega. Pri izplačilu dnevnice gre za povračilo stroškov v zvezi s službenim potovanjem (4. točka prvega odstavka 44. člena ZDoh-2), ki se šteje kot dohodek iz delovnega razmerja po 3. točki prvega odstavka 37. člena ZDoh-2. Glej stališče DURS. Drugi primeri plačevanja z gotovino so obravnavani v članku plačevanje z gotovino.